top of page

Podmínky ochrany osobních údajů

Daniela Bláhová, IČO: 09942912, se sídlem Palackého 108, 281 01 Velim, jako provozovatel webu umístěného na internetové adrese: https://www.danieladesign.net/,(dále jen "DANIELADESIGN"), a jakožto správce osobních údajů, si Vás tímto jako tzv. subjekt údajů dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany DANIELADESIGN, včetně rozsahu Vašich práv souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů ze strany DANIELADESIGN. 

 


1. Jaké osobní údaje o Vás DANIELADESIGN zpracovává? 

DANIELADESIGN zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen "Nařízení") a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména pak zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, které DANIELADESIGN poskytujete v souvislosti s využíváním jejích služeb (např. v rámci objednávky služeb přes kontaktní formulář či přihlášením se k odběru newsletterů ): 

  • Jméno a příjmení; 

  • E-mail; 

  • Telefonní číslo; 

DANIELADESIGN dále zpracovává údaje, které od Vás získá tím, že používáte její služby. 

  • IP adresa; 

  • Soubory cookies; 

  • Údaje o prohlížeči a zařízení; 

  • Geografické údaje získané ze souborů cookies; 

  • Případně jiný online identifikátor 

 

DANIELADESIGN zpracovává tyto osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

 

 

a) Zpracování osobních údajů v souvislosti s vedením zákaznického účtu

• Pokud jste se zaregistroval jako uživatel na www.danieladesign.cz, DANIELADESIGN zpracovává Vaše osobní údaje, a to za účelem vedení zákaznického účtu. 

• V případě vedení zákaznického účtu DANIELADESIGN shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo.

 

d) Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru (obchodní sdělení) 

• V případě, že registrujete Váš e-mail k odběru newsletterů, DANIELADESIGN bude zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu - e-mailová adresa na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání nabídkových e-mailů a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Vaše Osobní údaje DANIELADESIGN začne zpracovávat až poté, co registrujete Váš e-mail k odběru newsletterů na www.danieladesign.cz a následně dokončíte registraci potvrzením souhlasu se zpracováním osobních údajů v doručené e-mailové zprávě. Nebude-li registrace výše uvedeným způsobem dokončena, Vaše e-mailová adresa bude bez zbytečného odkladu zlikvidována. 

• V případě stávajících zákazníků může DANIELADESIGN zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu - jméno, příjmení, e-mailová adresa za výše uvedeným účelem na základě právního titulu oprávněného zájmu. 

 

e) Zpracovávání údajů zákazníků se souhlasem pro marketingové a obchodní účely 

• V případě, že udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely bude DANIELADESIGN zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu - jméno, příjmení, pohlaví, věk, e-mailová adresa, IP adresa a z ní odvozená poloha, údaje získané ze souborů cookies a obdobných technologií, údaje týkající se uskutečněných nákupů, údaje o prohlížeči a zařízení a případně jiné online identifikátory, a to primárně za účelem vytvoření vhodné nabídky zboží a služeb DANIELADESIGN nebo třetích stran a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace sloužící k zasílání personalizovaných nabídkových e-mailů, cílené reklamy a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. 

 

f) Použití souborů cookies a analýza webových stránek 

• V případě, že používáte webové stránky DANIELADESIGN, souhlasíte se shromažďováním souborů cookies, které DANIELADESIGN na svých webových stránkách používá za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit, tj. nabízení reklamy na zboží na základě vyhodnocení Vašeho zájmu. 

• V případě, že nesouhlasíte se shromažďováním některých nebo všech souborů cookies, můžete zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého internetového prohlížeče. 

 

3. Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme? 

• V případě, že DANIELADESIGN zpracovává osobní údaje na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů k marketingovým a obchodním účelům nebo zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let, nebo do doby, dokud souhlas neodvoláte. Pokud svůj souhlas odvoláte, není tím dotčeno zpracování Vašich osobních údajů ze strany DANIELADESIGN pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s touto Informací o zpracování osobních údajů.

 

4. Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup? 

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle DANIELADESIGN a jeho zaměstnanců zpracovávány také partnery DANIELADESIGN. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si DANIELADESIGN pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim. 

 

Dalšími subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být: 

• osoby, které pro DANIELADESIGN zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které DANIELADESIGN pro tyto služby využívá (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby, rozesílání e-mailů, služby související s měřením návštěvnosti našich stránek a přizpůsobování jejich obsahu preferencím uživatelů); 

• osoby, které na webových stránkách DANIELADESIGN mají umístěny prvky umožňující sbírání osobních údajů či sledování chování uživatelů těchto stránek (obvykle však v tzv. pseudonymizované podobě, tedy bez možnosti získávání přímých identifikačních údajů), tj. zejména osoby provádějící prostřednictvím cookies analýzu návštěvnosti našich webů, a provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou prováděnou pomocí údajů o uskutečněném nákupu a údajů získaných ze souborů cookies (včetně remarketingu). 

DANIELADESIGN je dále povinna některé Vaše osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, např. orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným správním, trestním a občanským soudním řízením. 

 

5. Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany DANIELADESIGN? 

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva: 

• Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno, tj. např. souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely; zpracování údajů ze souborů cookies je možné zamezit nastavením Vašeho internetového prohlížeče); 

• Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou DANIELADESIGN zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení); 

• Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné); 

• Právo na opravu (právo požadovat, aby DANIELADESIGN bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají); 

• Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby DANIELADESIGN omezil zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu, DANIELADESIGN ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany DANIELADESIGN byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nechcete provést jejich výmaz); 

• Právo na výmaz (právo požadovat, aby DANIELADESIGN Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazal, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje DANIELADESIGN zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany DANIELADESIGN byly osobní údaje zpracovávány protiprávně); 

• Právo na námitku; 

• Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 

6. Jak můžete DANIELADESIGN kontaktovat? 

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na DANIELADESIGN písemně na adrese Daniela Bláhová, Palackého 108, 281 01 Velim nebo na e-mailové adrese hi@danieladesign.cz

bottom of page